Повишаване екологичността на европейската транспортна система

Интензификацията на производствените процеси в промишле­ността, развитието на търговията и туризма, активизирането на обществения живот, повишаването на стандарта на живот и уско­ряването на процесите на обмяна на материя между природата и обществото изправиха човечеството пред редица проблеми. Един от тези проблеми е опазването на околната среда от замърсяване. През последните две-три десетилетия ежегодно се отделят повече от 500 млн. т отпадъчни продукти, които замърсяват въздуха, Во­дите и почвата. Не по-малко от 12 млн. т маслени продукти ежегодно попадат в почвата.
Особено голямо замърсяване на околната среда предизвиква на­растващата степен на автомобилизация В отделните страни. Силно е проявлението на този процес в европейските градове. Отри­цателните последици от развитието на автомобилния и другите Видове транспорт са: шум, замърсяване на въздуха, застрашаване на здравето на населението.
Отрицателното въздействие на транспорта върху околната среда се проявява на първо място чрез емисията на пет основни ви­да замърсители: въглероден окис, азотни окиси, въглеводороди, се­рен двуокис и олово. Емисията от автомобилите в границите на ЕС се оценява на повече от 8 млн. т въглероден окис. Само в Германия уличното движение е причина за изхвърляне на около 1,5 млн. т азотен окис в атмосферата.
Холандските железници са изследвали относителната емисия за извършването на определен обем превози на леките тексиметрови автомобили, на дизеловите автобуси и на ж елезопътния транспорт (с дизелова тяга).
Същественото замърсяване на околната среда от транспорта създава проблеми по отношение на здравето на хората, вегетация­та на растенията, замърсяването на земята и водите, включител­но подпочвените води.
В рамките на ЕС около един % от населението страда от емисията на олово В отработените газоВе, отделяни от автомобилите. В Германия се направени изчисления, според които разходите само за заболявания, дължащи се на отработените газове от пре­возните средства, Възлизат на 2700 млн. марки годишно. На замърсяването на въздуха се дължи унищожаването на част от горите на I iageH-Вюртеберг и Бавария в Германия.
Характерно е, че само с 3 % от енергията, използвана общо от европейската транспортна система, Железниците извършват 25 % от товарните и 9 % от пътническите превози. За 61 % от товар­ните u 84 % от пътническите превози автомобилният транспорт изразходва 85 % от общото количество енергия, използвана в транспорта. При Въздушния транспорт с 10 % потребление на енергия се превозват 10 % от пътниците. . Проблемът за най-ефективното използване на енергията В транспорта ще се изостря 6 бъдеще поради постепенното изчерп­ване на естествените природни ресурси.
Глобалната екологична криза, пред която е изправено съвремен­ното общество, изисква съвместяване на икономическото разви­тие с необходимостта от опазване на околната среда. Този принцип е отразен в концепцията за устойчиво развитие, което получававсе по-голямо приложение. Идеята за осигуряване на надеждно качество на живот на днешните поколения, без да се правят комп­ромиси с качеството на живот на бъдещите поколения, е формули­рана по различен начин В отделните страни: качествен растеж (Швейцария), устойчиво общество (Холандия), екологично ориен­тирано общество (Швеция). Във Финландия е създаден специален комитет, който се занимава с Въпросите за съвместяване на еко­логичните цели с целите на развитието. Във Великобритания е изработен цялостен правителствен документ: „Устойчивото разви­тие – стратегия на Обединеното кралство“.