Системи за комбиниран транспорт

С повишаване ефективността на комбинирания транспорт ще се скъсяват разстоянията, на които е икономически приемливо извършването на комбинирани превози вместо използването на автомобилен транспорт. Важен резерв в тази насока е намаляването на времето и на разходите за прехвърляне на товарните единици от един вид транспорт на друг. От тази гледна точка безспорни са предимствата на тези системи за комбиниран транспорт, при които транспортните единици се натоварват на жп вагони на собствен ход. При останалите системи решаващо значение има внедряването на съвременна механизация на товарно-разтоварната дейност, осигуряваща намаляване на себестойността и ускоряване на операциите, свързани с претоварването от един на друг вид транспорт.
През последните години реализацията на инфраструктурните проекти в областта на транспорта от проблем на локално държавно ниво се превръщат в проблем на европейската глобална политика. Целта на тази политика е да се създават трансевропейски свободни пътища за товарен и пътнически трафик с открит достъп и опростени договаряния чрез свързване на национални транспортни мреЖи и подобряване на връзките между отделните европейски страни. Това безспорно ще съдейства за разширяване на търговията и по-нататъшната либерализация на условията за превоз в различните държави.
Като се осигурява хармонично и балансирано развитие на страните членки, транспортната инфраструктура и развитието на трансевропейските мрежи целят да се избегне дисбаланс и да се осигури ефективна превозна дейност. Осъществяването на ефективна превозна дейност на комбинирания транспорт е свързано с изискването пазарът да влияе върху факторите, определящи обема на превозите.
Необходимо е в бъдеще да бъдат привличани нови товарни пратки за комбинирани превози, като за тази цел се предлагат маршрути, които са максимално изгодни по отношение на времето за превоз и превозната цена. В тази насока може да съдейства и усъвършенстването на вагонния парк в посока на осигуряване на висока степен на автоматизация, за да се ограничат до минимум ръчните операции като маневриране, скачване, съставяне на схема за натоварване на вагона и др.

Важно значение имат и разработваните концепции за товарни Ипйони, предназначени за превоз на товарни единици. За увеличаване дела на ж елезопътния транспорт в пазара на комбинирани ще съдейства и подобряването на работата на ж елезопътните гари.
Съвременните ж п гари с товарно-разтоварна дейност в европейските страни трябва да предоставят възможност за прилагането на по-гъвкави транспортни вериги и да бъдат по-рентабилни, т.е. да функционират с по-малки разходи. В тази насока приоритет следва да имат конструктивни решения, осигуряващи възможност с по-малка площ да се осъществяват ефективни претоварни процеси. Направените проучвания върху потенциала за нарастване на комбинирания транспорт показбат, че благодарение на икономията на разходи и другите си предимства комбинираните превози може да се утроят през периода 1998 – 2005 г. (от 14,4 млн. т на 43,2 млн. т). В тази насока ще спомагат и подписаните междуна-родни съглашения между европейските страни за стимулиране раз-Нитието на комбинирания транспорт в Европа.
Освен в технологичен аспект взаимодействието между видовете транспорт в рамките на европейската транспортна система се проявява и в правен аспект. Правното взаимодействие намира конкретен израз във взаимообвързаното регламентиране на функционирането на видовете транспорт като система.
Установяването на целенасочена нормативна уредба е от първостепенно значение за повишаване ефективността на транспортната дейност в Европа, както и за привличане на повече потребители на транспортни услуги.
Основни изисквания на европейското законодателство в областта на транспорта през последните години са:
■ определяне на пределна възраст на транспортните средства, които могат да посещават пристанищата, летищата и железопътните линии на страните от ЕС;
■ спазване на задължителните параметри за конструкцията на корабите и самолетите;
■ осигуряване на безопасност на труда на екипажите, на водачите на транспортни средства и др.;
■ спазване на параметрите за екологична чистота на транспортните средства: максимално допустими стойности на изгорелите газове, обработка на отпадъчните в оди и твърдите отпадъци на корабите, пределно допустими шумове от самолетите и автомобилите и др.;
■ осигуряване на електронно оборудване, на средства за връзки и унификация на оборудването на транспортните средства на страните членки.
Във в ръзка със спазването на посочените изисквания се осъществяват модернизация и обновяване на материално-техническата база на европейската транспортна система. С това се осигуряват необходимите материално-технически предпоставки за нейното по-нататъшно развитие и ефективно функциониране.