Системи за превози

Осъществяването на комбинирани превози по редовни линии при гарантирана честота на превозната услуга води до редица облекчения за клиентите: намаляване на транспортните разходи чрез въвеждането на отстъпки, данъчни преференции срещу използване на комбинираните техтнологии, освобождаване от съботно-неделни забрани за движение на превозните средства, участващи в комбинирания транспорт и др.;

– отпада необходимостта от разрешителни за преминаване през определени държави, с което се повишава и капацитетът на използване на автомобилните превозни средства;

усъвършенстват се организацията и самото протичане на преВозния процес поради безпрепятственото преминаване на граничните пунктове с железопътния транспорт и др.

В зависимост от вида на техническите средства, в които се поместват товарите, досега се е стигнало до следното развитие на системите за комбиниран транспорт:

■ Контейнерна система – при нея за товарни единици служат стандартизирани контейнери. Тя осигурява превоз на товари по схемата „от Врата до Врата“ и може да се използва за всички видо-ве транспорт.

■ Палетно-пакетна система, която се използва за доставка на товари по схемата „от врата до врата“. Тази система в много случаи се интегрира с останалите системи, с което се постига не само затваряне на цикъла „от врата до врата“, но и комплексна механизация и автоматизация на манипулационните процеси.

■ Контрейлерна система, за която е характерно, че товарите се натоварват в товарни помещения със собствена ходова част -контрейлери, които по шосе се движат, теглени от автомобили, а по железница и вода – натоварени на вагон, респ. кораб. Тази система може да се реализира при наличието на автомобилен, железопътен и Воден транспорт.

• Роудрейлерна система – същността се свежда до използването на специализирано автомобилно полуремарке, което се поставя върху железопътна талига за движение по железен път в състава на блок-влак. Тази система се практикува в значителни размери в САЩ и е известна под наименованието „бимодален транспорт“.

■ фериботна система – използва се за превоз на железопътни вагони или автомобили със специализирани кораби.

■ Лихтеровозни системи – чрез тях се осъществява

не на контейнеризирани или неконтейнеризирани товари в стандартни лихтери (баржи) по река с последващо натоварване на лих-терите на специализирани кораби (лихтеровози) за превоз по море.

Системата за комбинирани превози изисква специално пригодени ремаркета, които трябва да бъдат с намалени габарити, за да могат, след като се натоварят на вагона, да се впишат в товарния габарит на железопътните линии. В резултат се получават срав-нително голяма собствена маса на ремаркето и малка полезна то-вароспособност.

За избягване на този недостатък в Европа се прилагт т.нар. система „кенгуру“, която позволява да се използват стандартни авторемаркета и полуремаркета. Тяхната височина при натоварването им на вагоните се редицура за сметка на специална конструкция на пода на вагона.

През февруари 1991 г. в женева е подписано Европейско съглашение за комбинирани превози (AGTC). Целта на съглашението е международните комбинирани превози да стават по-ефективни и привлекателни за клиентите.

Според посоченото съглашение под „комбиниран превоз се разбира движението на една и съща превозна единица (контейнер, ремарке, палет и др.) при използване на два или повече Видове транспорт. В него се определят и минималните изисквания по отношение на техническите условия за инфраструктурата, товарните Вагони и обзавеждането за обработка на уедрените товарни единици В терминалите. За най-важни от гледна точка на извършваните превози в международното съобщение се считат железопътните линии, поради което се използва и терминът „мрежа на най-важните линии за международни комбинирани превози“.

В съответствие с AGTC мрежата от жп линии за международни комбинирани превози в България обхваща следните направления:

СЕ 95. Русе – Горна Оряховица – Димитровград; С 95. Видин – София.

СЕ 680. София – Мездра – Горна Оряховица – Каспичан -Синдел – Варна;

СЕ 70. Драгоман – София – Пловдив – Димитровград север -Свиленград;

СЕ 720. Пловдив – Зимница – Карнобат – Бургас;